Generelle Betingelser:

Det påhviler til enhver tid lejeren, i ethvert lejeforhold, selv at tegne de fornødne forsikringer mod eventuelle skader samt brand og tyveri.

Alt rygning på JAMOHUSET's arealer er strengt forbudt.

Af Hensyn til brandfare, skal alle brandbare væsker og andet brændbart materiale fjernes fra maskiner, køretøjer, campingvogne og både samt diverse indbo.

Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andet, der kan være til fare eller gene for ejendommen og de øvrige lejere i bygningerne.
Der må ikke efterlades affald eller lignende i hallen. - Alt affald skal placeres i container.

Betingelser for arbejde på køretøjer
Mens opbevaring af køretøjet foregår i hallen, må der kun udføres rengøring samt lettere vedligeholdelses- og udbedringsarbejder, men aldrig med åben ild, svejsning, varmt arbejde, glasfiberarbejde eller lignende.
Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andet, der kan være til fare eller gene for ejendommen og de øvrige lejere i hallen. 
Brændstof i dertil indrettet og tillukket beholdere tillades, men der må aldrig påfyldes brændstof i hallerne.
Der må ikke efterlades affald eller lignende i hallen. - Alt affald skal placeres i container.
Permanent forbrug af el afregnes efter måler.

Betingelser for arbejde på bådene
Mens bådene er i hallen, må der alene udføres rengøring samt lettere vedligeholdelses- og udbedringsarbejder, men aldrig varmt arbejde, glasfiberarbejde eller lignende. Slibning af båden må kun foretages med slibemaskine der har monteret udsugning (støvsuger).
Der må ikke opbevares brandfarlige væsker eller andet, der kan være til fare eller gene for ejendommen og de øvrige lejere i hallen. 
Brændstof i dertil indrettet og tillukket beholdere tillades, men der må aldrig påfyldes brændstof i hallerne.
Der må ikke efterlades affald eller lignende i hallen. - Alt affald skal placeres i container.
Permanent forbrug af el afregnes efter måler.

Adgang
Da der i hallerne generelt er adgang for de som har fået udleveret nøgle, er det vigtigt at du husker at låse og på andre måder sikre din ejendom mod tyveri og skader.

JAMOHUSET frasiger sig ethvert ansvar for skader og tyveri i forbindelse med lejemål.